C++ – Sayıların Karelerinin Toplamı

Problem: Kullanıcının girdiği n adet pozitif tam sayıların karelerinin toplamını hesaplayan programı yazınız. Programa ait istenenler şu şekildedir:

  • Program açıldığında kullanıcıdan kaç adet sayı girmesi gerektiği istenecektir.
  • Girilmesi istenen sayı adeti “n” isminde bir değişkende saklanacaktır.
  • “n” değeri belirlendikten sonra 1. sayıyı giriniz, 2. sayıyı giriniz, 3. sayıyı giriniz şeklinde “n” değerine kadar sayı istenecektir.
  • Bütün sayılar istendiğinde “Girilen 12 sayının karelerinin toplamı: 155” şeklinde ekran çıktısı elde edin.

/*
 * Author: Hakan Ceran
 * Date: 07.03.2019
 * Content: Problem: Kullanıcının girdiği n adet pozitif tam sayıların karelerinin toplamını bulunuz.
 */

#include  // cin, cout vs.
#include  // Türkçe karakterler
#include  // Arkaplan ve yazı rengi

using namespace std; // std::

int main(){
	setlocale(LC_ALL, "turkish"); // Türkçe Karakterleri Ekliyoruz
	system("color f9"); // Arkaplan ve yazı rengi
	
	int n;
	int sayi;
	int toplam = 0;
	
	cout << "Kaç adet tam sayı gireceksiniz: ";
	cin >> n;
	
	cout << endl << "Sayıları giriniz: " << endl;
	for(int i=1; i<=n; i++){
		cout << i  << ". sayıyı giriniz: ";
		cin >> sayi;
		
		toplam = toplam + (sayi * sayi);
	}
	
	cout << endl;
	cout << "Girilen " << n << " adet sayının karelerinin toplamı: " << toplam << endl;

	system("PAUSE");
	return 0;
}

Programın örnek ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:

Kareler Toplamı
Şekil: Kareler Toplamı